Call_Farsi

AUFRUF UNTERZEICHNEN!   در برابر اخراج، محرومیت و تحریک نژادپرستانه – برای آزادی حرکت و حقوق برابر برای همه! فراخوان برای تظاهرات ضد  نژادپرستی در هامبورگ،۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ اتحاد علیه نژادپرستی ما از قبل می دانیم که ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ زیباترین روز سال خواهد بود. و به ما تعلق خواهد داشت. ما بسیار هستیم، ما … Call_Farsi weiterlesen