Call_Tigr

ኣንጻር ጥርዝያን ኣድልዎን (ምግላል) መሰል ንናይ ናጻ ምንቕስቓን ማዕርነትን ንኩሉ!

ጻውዒት ን ናይ ኣንጻር ዓሌትነት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሃምቡርግ ን 29 መስከረም 2018

ሕብረት ኣንጻር ዓሌትነት (ሬሲዝም)

ዕለት 29 መስከረም 2018 እታ ዝበለጸት መዓልቲ ናይ ዓመት እያ። መዓልትና ድማ ክትከውን እያ። ንሕና ብዙሓት ኢና፡ ዝተፈላለና ኢና ግን ኩሉ ግዜ ንኣፈደገ ናይ ቤትና ንቓለስ። ኣብ መስከረም ድማ ብሓባር ክንመጽእ ኢና። ናብ ሃምቡርግ ብመኻይንን ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ክንመጽእ ኢና። ካብ ገጠራታን ከተማታትን፡ ካብ ካምፕታትን ካብ መቐበሊ ኑቕጣታትን፡ ካብ ናይ ሓገዝ ማሕበራትን፡ ካብ ናይ ህንጻ ቦታታትን፡ ቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርሲቲታትን ክንመጽእ ኢና። ምስ ናይ ማይክሮፎን ማኪናታትን፡ ምርኢታትን፡ ጭርሖታትን፡ ሙዚቓን ከምኡ ውን ካርኒቫልን ነቲ ቑሪን ዓሌትነትን ጭካነን ከነባርሮ ኢና። ብሓባር ኣብቲ ጽርግያ ስእሊ ክንቐብእ ኢና፡ ስእሊ ናይ ምሕዝነትናን ናይ ምትሕብባርን ናይ ብዙሕነትን ናይ ፍርሒ ኣልቦ ሂወትን። ንሕና ክንንቐሳቐስ ከለና ዓለም ውን ትንቐሳቀስ!

ኣንጻር ሓሶት!

አቲ ቐጻሊ ዝንገረና ታሪኽ ክትስከሞ ዝክኣል ኣይኮነን። ሓሶትን ዘለፋን እዩ። ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ እናሃለቑ ክንሶም እቲ ሽግር እቶም ስደተኛታት እዮም ይበሃል። እቲ ዶብ ናይ ዓቕሚ ናይ ውህደት (ኢንተግሬሽን) በጺሑ እዩ ብምባል ድማ ብዘይሕፍረት አቶም ዓሌታውያን ማፍያታት ኣብ ፓርላመንትን ኣብ ጎደናታትን ይምድሩ። ናይ ቛንቓ ትምህርትን (ሽፕራኽ ኩርስ) ስራሕን ተኸልኪልና ክንስና፡ ከምኡ ውን ን ናይ ጥርዝያ ቢሮክራሲን ካልእ ሸፈጣትን ገንዘብ እናወጸ ክንሱ፡ ናይ ኢንተግሬሽን ዋጋ ወሲኹ እዩ ይብሉ። ብጎነጽ ድማ ህጻውንቲ ካብ መደቐሲኦምን ካብ ክላሳት ናይ ትምህርቶምን ተመንዚዖም ናብ ዘይፈልጥዎ ሃገራት ከምዝጥረዙ ይግበር።

ንዓና ምዝላፍን ምጉሳይን ቐሊል እዩ፡ ምኽንያቱ ብዙሓት ካባና ታሕቲ ስለዘለው። ንሕና ካብ ኩናት፡ ጥሜት፡ ድኽነትን መከራን ኢና ሃዲምና። ብዙሓት ካባና ዓለምለኻዊ ካፒታሊዝም ህይወትና ስለዘዕነዎ መጺና ናብዚ። ስድራቤትና ክመጹ ኣይከኣሉን፡ ምኽንያቱ ፍቕርናን ናፍቖትናን ትርጉም ስለዘይብሉ። መንግስቲ ንዶባት ክዓጽዎ ይደሊ ንዓና ድማ ናብ ካምፕታት ክድርብየና። ንሕና ብርግጽ ድንጋጸ ኣይንደሊን ኢና፡ ንሕና ሰባት ኢና፡ ግዳያት ኣይኮንናን። ግን ከምዚ ንብል፡ ክሳብ ክንደይ ዲሞክራስያውያን ሙኻኖም እዞም ዲሞክራሳውያን ንርአ። እቲ ሓደገኛ እቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘለዋ ጀላቡ ዘይኮናይ አቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ቐታሊ ዓሌትነት እዩ።

እቲ ጸገም ዓሌትነት ይበሃል!

ኣብ 2017 ልዕሊ 3000 ሰባት ናብ ኤውሮጳ ክመጹ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሞይቶም ወይ ጠፊኦም። አቲ ሞት ናይዞም ሰባት ግን ሓጺር ዜና ጥራይ አዩ ኔሩ። ኣስማቶም ውን ኣይጥቐስን። ኣብ ተማሳሳሊ እዋን ድማ ኣብ ጀርመን ልዕሊ 2200 መጥቓዕትታት ኣብ ልዕሊ ካምፕታት ናይ ስደተኛታት ተፈጺሙ። ተሓባበርቲ ናይ ስደተኛታት ድማ 180 ግዜ ተጠቒዖም። 950 ግዜ ድማ ናይ ሙስሊም ገዛውቲ ተጠቒዑ። 1453 መቕጻዕቲ ኣንጻር ናይ ኣንቲ ሰማይቲክ (antisemitische) ተመዝጊቡ። ልዕሊ 5,5 ሚልዮን መረጽቲ ድማ ኣብ ምርጫ ን AfD ዝተባህለ ዓሌታዊ ፓርቲ መሪጾም። ነቲ ን ዓመታት ዝቐትል ዝነበረ NSU ጌና ኣይረሳዕናዮን ኣለና።

ጀርመን ሓደገኛ ይኸውን ኣሎ ተባሂሉ ክዝረብ ከሎ ድማ ከምዚ ኢልና ንሓስብ። ብሓቒ ኣብ ካምፕታት ኮይኑ ለይቲ መስኮታት ክህረም ዝሰምዕ መን እዩ? ኣብ ኢሚግሬሽን ዝከላበት ዘሎ መን እዩ? ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕን ዘይክፈል ኢንተርንሺፓትን (ፕራክቲካ) ዝምዝመዝ ዘሎ መን እዩ? ሽሓነታት ዝሓጽብ ዘሎ፡ ሽቓቓትን ገዛውቲን ዘጽሪ ዘሎ መን አዩ? መን ኣሎ ኣብዚ ን ዓሰርተታት ዓመታት ተቐሚጡን ሰሪሑን ክንሱ ጋሻ ዝበሃል? ኣይፋልን፡ AfD 13% ወምበር ሒዙ ኣብ ፓርላመንት ኮፍ ኢሉ ክሳብ ዘሎ ንዓና ውሑስ ዓለም ዝበሃል የለን።

አቲ ሓቒ ካልእ እዩ!

ሕጂ አንደገና ንትንስእ ኣለና። ከምብሓድሽን ናይ መጨረሽታ ዘይኮነን። ኣንጻር እዚ ናይ ዓሌትነት ዕብዳን፡ ኣንጻር እዛ ጠዋይ ዓለም፡ ኣንጻር እዚ ሕልና ዘይብሉ ዓዲ፡ ኣንጻር እዚ ተሓጺሩ ዘሎ ሕብረተሰብ፡ ኣንጻር ፖለቲካ ናይ ምግላል (ኣድልዎ)። ኣይንፈላለን ኢና፡ ዋላ ጀርመናዊ ወይ ወጻእተኛ፡ ዋላ ስደተኛ ወይ ሳክሰናዊ ወይ ካብ ዶርትሙንድ ወይ ካብ ድማስቖስ ወይ ካብ ኣፍሪን ወይ ካብ ኣቴንስ፡ ካብ ካቡል ዋላ ካብ ካስል፡ ኩሉ ሓደ እዩ ንዓና። ብዛዕባ ኩላትና እዩ። ብዛዕባ ብኸመይ ንሕና ኣብየናይ ሕብረተሰብ ብሓባር ክንነብር ንደሊ እዩ።

ንሕና ኣቐዲምና ሓንቲ ካልእ ዓለም ክንሃንጽ ጀሚርና ኢና። ብነብስና ድማ ጀሚርና። ባብና ክፉት እዩ። ካበይ መጺኻ ብዘየገድስ፡ ንፋለጥ ነንሕድሕድና፡ ቑጽሪ ቴለፎንና ኣሎ፡ ኩሉ ግዜ ክፉታት ኢና ንርክብ (ኮንታክት)፡ ኩላትና ድማ ካብ ነዊሕ ክኢላታትን ብጾትን ኢና። ምስ ኩሉ ብሓባር ነሳልጦ ዕዮታትን ምትሕብባርን ድማ ሓድሽ ሓይሊ ንድልብ። ኣብ መንግስቲ ይኹን፡ ኣብ ናይ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ድሕነት ጃላቡ፡ ኣብ ጆብ ሰንተር፡ ኣብ ገዛ ምድላይን ወይ ድማ ትምህርቲን። ቓልስና ደው ኣይክንብልን ኢና ኣንጻር አዚ ኣረጊትን ሓድሽን ናይ ሓይሊ ቕርጺ ናይ መላእ ዓለም ሲስተም ናይ መግዛእቲ። ነብስናን ክብረትናን ድማ ካብ ሴክሲዝም፡ ዓሌትነትን ካልእ ዓይነት ናይ ዓመጽን ንከላኸል!

ዶባት ይውደቑ!

ኩሉ ብሓንሳብ ንሓልፎ (ንሙከሮ) ዓቢን ኣገዳሲን እዩ። “ዌልካም ዩናይትድ” ኣብ በርሊን ኣብ መስከረም 2017 ፈስቲቫልን መጀመሪን ኔሩ። ንድምጽናን ን መሰልናን ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ወጺና፡ አቲ ቐንዲ ኣገዳሲ ድማ ንሕና ንነብስና ከምብሓድሽ ረኺብናያ። መንን ክንደይን ከም ዝኾንና። ከተማታታትን ገዛውትታትን። መሓዙትናን ጎረባብትናን፡ ዶባትናን ከነንቐሳቕስ ከምንኽእል ድማ ኣርኢና። ሕጂ ድማ ሃየ ንቐጽል ከምብሓድሽ ድማ ንጀምር። ድሕር ሕጂ ፍርሒ የለን። በይንኻ ሙኻን የለን። ኢድካ ምሃብ የለን። ናብ ጎደና ክንከይድ ኢና፡ ምኽንያቱ መጻኢ ስለንደሊ። መጻኢ ንኩሉ።

በዚ ምኽንያት ድማ አንደገና ክንእከብ ንደሊ፡ ሓደ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ዓሌትነትን ምትሕብባርን ኣብ ሃምቡርግ። ግዜ ናይ ትዕቢትን፡ ቐዝሒን ዓሌትነትን ክኸዉን ይኽእል እዩ። ዝበለጸ ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ፡ አዚ ግን ናትና እዩ። አዚ ሕጂ ክፍጸም ዝዘለዎ ኣቐዲሙ ተጀሚሩ እዩ። ብዙሓት ኢና – ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ ብዙሓት።

 

Sign the Call:

List of Signees:

 
Ingrid 
Zandersons 
ErzieherinErzieherin 
Hamburg 
KeinVeedelfürRassismus KölnNord 
Susanna 
Kurz-Lukas 
Handwerkerin in Holz-& Bautenschutz & KeramikHandwerkerin in Holz-& Bautenschutz & Keramik 
Köln 
 
Petra 
Luhm 
GrafikerinGrafikerin 
Flörsheim am Main 
Dr. 
Claus 
Neuberger 
 
Berlin 
 
Volker 
Lösch 
DirectorDirector 
Berlin 
 
Sibel 
Türker 
ÜbersetzerinÜbersetzerin 
Hamburg 
 
Hildegard 
Reußwig 
SchulsekretärinSchulsekretärin 
Hildesheim 
صندوق بريد رقم 59ب بلدية اولاد رشاش زوي 
Oussama 
Abbes 
High school studentHigh school student 
Algeria 
 
Silke 
Luhowy 
DiplompädagoginDiplompädagogin 
Berlin 
 
Hinrich 
Garms 
Beratender ohne LohnarbeitBeratender ohne Lohnarbeit 
Offenbach/Main 
Mr 
Luke 
Teefield 
 
 
lifeline - 
Vormundschaftsverein 
im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 
 
Kiel 
Augsburger Flüchtlingsrat 
Augsburger 
Flüchtlingsrat 
 
 
Cand. mag. Philosophie 
Marc 
Wilkins 
Musician / translatorMusician / translator 
Berlin 
 
Marianne 
Kröger 
 
Langwedel 
Westwind Hamburg e.V. 
Carmen 
Wilckens 
VorstandVorstand 
Hamburg 
 
Humanistische Union OV Lübeck 
Humanistische Union OV Lübeck 
 
23558 Lübeck 
 
Barbara 
van Holt 
SozialarbeiterinSozialarbeiterin 
Düsseldorf 
 
Katharina 
Stökl 
Projektkoordination InteraXionProjektkoordination InteraXion 
Berlin 
 
Food not Bombs Lübeck 
Cooking free vegan Food for Freedom of Movement and Solidarity 
 
Lübeck 
Medinetz Göttingen - solidarity with migrants! e.V. 
Robin 
Gerhard 
 
Göttingen 
 
Netzwerk Solidarische 
Stadt Augsburg 
 
 
DKSB, LV Hamburg, Geflüchtetenprojekte 
Sevil 
Dietzel 
Dipl. SozialpädagoginDipl. Sozialpädagogin 
Hamburg 
 
HarekAct 
Reporting on the Turkish-EU border regime 
 
 
Spielmobil Falkenflitzer 
Verein zur Förderung 
der Jugendarbeit e.V. 
Offene Kinder- und JugendarbeitOffene Kinder- und Jugendarbeit 
Hamburg 
Hochvogelstr 
Salah 
Mohammed AlHaj 
AsylAsyl 
Kempten 
Prof. 
Willy 
Klawe 
InstitutsleiterInstitutsleiter 
Hamburg 
 
THC 
Franziskaner 
FußballclubFußballclub 
Berlin 
 
Claudia 
Muth 
social workersocial worker 
Meissner 
 
Philipp 
Nell 
 
Berlin 
 
Lea 
Richter 
 
Göttingen 
 
Anja 
Redecker 
DramaturginDramaturgin 
Hamburg 
 
Sabine 
Leidig 
MdBMdB 
Kassel 
 
Jasna 
Relling 
 
 
 
Nina Olivia 
Anspach 
schreibmuskel GbRschreibmuskel GbR 
Mainz 
 
Katja 
Joesbury 
Kreisvorsitzende "Die Linke Rheingau TaunusKreisvorsitzende "Die Linke Rheingau Taunus 
Hünstetten 
 
Annja 
Haehling von Lanzenauer 
Vorstand Sprachbrücke-Hamburg e.V.Vorstand Sprachbrücke-Hamburg e.V. 
Hamburg 
 
frankfurt 
postkolonial 
 
Frankfurt am Main 
 
Katharina 
Glatzer 
OsteopathinOsteopathin 
Berlin 
 
Hamid 
Heidari 
StudentStudent 
Sønderborg 
 
Sächsischer 
Flüchtlingsrat 
 
 
 
Yaw 
Pajonk 
 
Bonn 
Lesbenverein Intervention e.V. 
Lesbenverein 
Intervention e.V. 
 
Hamburg 
 
Angelika 
Höritzauer 
 
 
 
Martin 
Kerschbaum 
 
 
 
Minh 
Hoang 
studentstudent 
Hamburg 
 
Niels 
Clasen 
rentnerrentner 
Stuttgart 
 
Dan Thy 
Nguyen 
Director and WriterDirector and Writer 
Hamburg 
 
DEMOS e.V. 
Verein f. Demokratie, Menschenrechte, Offenheit u. Solidarität 
 
Hachenburg/Westerwald 
 
Herbert 
Kloiber 
 
Hohenlinden 
 
Hanne 
Homrighausen 
 
Hamburg 
 
Flüchtlingsrat 
Berlin 
 
 
Buendnis14 Afrika 
Eli 
Abeke 
ArchitectArchitect 
Cologne 
 
Theresa 
Jakob 
Bezirksvorstand DIE LINKE Hamburg MitteBezirksvorstand DIE LINKE Hamburg Mitte 
Hamburg 
Westwind-Hamburg e.V. 
Christian 
Großeholz 
 
Hamburg 
 
Daniela 
Jürgens 
GrafikerinGrafikerin 
Hamburg 
 
Siri 
Keil 
 
Hamburg 
tanzkleinesleben 
r. 
treue 
feuer&licht adhoc künstlerinfeuer&licht adhoc künstlerin 
darmstadt 
 
Lorna 
Johannsen 
ArtistArtist 
Berlin 
 
Jens 
Kobrow 
 
Hamburg 
 
Christof 
Becker 
ProduktmanagerProduktmanager 
Scharbeutz 
 
Mohammad 
Rezai 
 
Berlin 
OMAS GEGEN RECHTS Hamburg 
Andrea 
Herzog 
 
Hamburg 
Mediationsbrücke 
Sophie 
Löffler 
 
Hamburg 
Hauke Lorenz Film und Bildung 
Hauke 
Lorenz 
 
Hamburg 
 
Ruth 
Meridjen 
ArtistArtist 
Chicago 
 
Mohammad 
Tamim 
StudentStudent 
Stuttgart 
 
Lea 
Meridjen 
 
Dresden 
Hazara World Cancel 
Mohammad Tahir 
Kheirkhah 
InformatikInformatik 
Hamburg 
Men 
Sajjad 
Jafari 
StudentStudent 
Hamburg 
mr 
Mounib 
Baccari 
IT engineerIT engineer 
Tunis 
 
Jassin 
Akhlaqi 
 
 
 
Leyla 
Hazarei 
 
 
 
renate 
twardzik 
rentnerinrentnerin 
hamburg 
BRAKULA 
Uwe 
Schmidt 
KulturKultur 
Hamburg 
SKART 
SKART 
SKART 
PerformancegruppePerformancegruppe 
Frankfurt/Hamburg 
 
Katja 
Hoffmann 
MutterMutter 
Hamburg 
 
Reiner 
 
Leipzig 
 
Gunda 
Wütschner 
JournalistinJournalistin 
Hamburg 
 
Tina 
Fritsche 
GewerkschaftssekretärinGewerkschaftssekretärin 
Hamburg 
 
Franziska 
Dahlmeier 
SoziologinSoziologin 
Hamburg 
 
Astrid 
Rund 
FeministinFeministin 
 
 
Violetta 
Bock 
 
Kassel 
 
Ayna 
Steigerwald 
freie Autorin, Dramaturginfreie Autorin, Dramaturgin 
Hamburg 
 
Ariane 
Andereggen 
 
Basel 
Brot & Rosen. Diakonische Basisgemeinschaft 
Dietrich 
Gerstner 
 
Hamburg 
 
Christiane 
Schneider 
MdHBMdHB 
Hamburg 
 
Gilawa 
Siami 
 
Hamburg 
 
Azaryuon 
Matin 
PolitikwissenschaftPolitikwissenschaft 
Hamburg 
 
alexandra 
strickman 
 
hamburg 
People4People e.V. Frankfurt 
Houriaj 
Limam 
 
Frankfurt am main 
 
Tanja 
van de Loo 
Grafikerin, OptimistinGrafikerin, Optimistin 
Hamburg 
 
Ana 
Troncoso 
 
 
 
Till F.E. 
Haupt 
subsoziale performancesubsoziale performance 
Hamburg 
GRIPS Theater 
Ellen 
Uhrhan 
 
Berlin 
 
Christina 
Clemm 
RechtsanwältinRechtsanwältin 
Berlin 
 
Sena 
Krayem 
 
Hamburg 
Prof 
Sabine 
Hark 
Gender StudiesGender Studies 
Berlin 
 
Hamed 
Abbaspur 
GeschäftsführerGeschäftsführer 
Hamburg 
 
Leslie 
Gauditz 
WissenschaftlerinWissenschaftlerin 
Hamburg