Dari از همبستگی دفاع کنیم

از همبستگی دفاع کنیم متحد در برابر نژاد پرستی و فاشیزم همه ما واقعا وقت نداریم. اما در عین حال نمی توانیم این ضرورت شدید به دفاع از همبستگی و همدلی و مبارزه در برابر نژاد پرستی و ترویج راست گرایی افراطی را نادیده بگیریم. این یک ندا و دعوت عمومی به دفاع از خود ما و از همبستگی است – در ایالت زاکسن و فراتر از آن. در شرایط کنونی ما به هیچ صورت تکیه به احزابی نمی کنیم که با تصویب قوانین جدید بر مهاجرین و پناهندگان فشار و محدودیت وارد کرده و با اجازه دادن به دهشت گری نازی ها، نژاد پرستی حکومتی را تقویت می بخشند. به همین آسانی! اگر راست گراها نشان می دهند که آنها توانمند شده اند، ما نیز نشان می دهیم که همه باهم متحدانه ایستاده ایم و اینکه ما می دانیم چه در جریان است. ما اهمیت دفاع از زندگی و موجودیت خویش را به خوبی درک می کنیم – برای اکثریت ما این بار نخست نیست. ما تسلیم شدنی نیستیم! به خاطر اینکه ما در ایالت زاکسن و در سراسر آلمان حضور داریم، امروز، فردا و همیشه با هم متحدانه خواهیم ایستاد. کسانی که دوست ندارند، باید با همبستگی، اتحاد و همدلی ما خو بگیرند. هرکسی که بخواهد جلو حرکت ما بایستد باید هزینه بزرگ سیاسی را بپردازد. ادامه تلفات مهاجرین در آن سوی مرزهای اروپا، سلسله قتل های حلقه NSU، حمله های بی شمار بر مهاجرین و پناهگاه های شان، برگشت دادن اجباری مهاجرین، ترویج عمومی سیستم کمپ ها و حمله بر ابتکارات همبستگی گرایانه، جلوگیری از فعالیت های مدنی جهت نجات در دریا و یورش حرکت های ضد فاشیزم. هزینه اش جدایی و محرومیت از حقوق، بلند شدن دیوار ها و خشونت می باشد. هزینه رشد فاشیسم در زاکسن به نقطه به اوجش رسیده است. هر کسی که می خواهد این روند را خاتمه ببخشد، پاسخی در Wal-O-Mat دریافت نمی کند. بلکه باید به داستان های بی شمار و غالبا فراموش شده مهاجرین، ضد فاشیست ها و حرکت های مدنی برای همدلی و همبستگی توجه و تمرکز کند. امکان تحقق یک جهان بهتر از همین جا آغاز می گردد. ما چراغ ها را روشن و صدای مان را بلند می کنیم: زاکسن زیباتر و در عین حال دچار وضعیت بدتر از آن است که اکثر مردم تصورش را می کنند.

مشکل مهاجرت نیست بیایید در مورد تغییر زاکسن بطرف راست گرایی صحبت کنیم. مشکل مهاجرت نیست، بلکه رشد فاشیزم است. وضعیت فعلی در بسیاری از نقاط زاکسن بخشی از ادامه راست گرایی افراطی است و بنا بر این یک تهدید احتمالی برای همه مناطق کشور. و به همین دلیل این مشکل مربوط به همه، موجب نگرانی همه است. ترس از بیرون شدن در جاده ها در اوقات شام در بعضی از مناطق، نژاد پرستی در مکاتب (مدرسه ها)، طبیعی شدن بی اعتمادی به ساختارها و نهادها: در زاکسن خشونت اجتماعی در حال افراطی شدن است و این با نژاد پرستی آغاز شده اما آنجا ختم نمی گردد. حم ت علیه یهودیان در کمنیتز

Chemnitz و جاهای دیگر، کمپاین AfD بر ضد مراکز اجتماعی، تئاترها و هنرهای آزاد و حمله بر فمنیسیم و حرکت دادخواهی مردمان LGBTQ مثال ها و شواهد دیگر این موضوع اند. و لیست درازی از برنامه ها، مارش های شبانه با مشعل های آتش و حمله های راست گرایان با حمایت پولیس وجود دارد:از Zwickau ،Wurzen ،Freital ،Heidenau آغاز و پس از وقایع Chemnitz همه مرزها در هم شکسته است. برای سال ها همه این ها از سوی نخست وزیر کریچمیر و دولت اتحاد مسیحی (CDU) و سیستم اط عاتی شان کمرنگ جلوه داده شده و تحمل گریده است. اما راست گراهای قدیمی و جدید «شهروندان نگران» نیستند، بلکه آن ها ترس و وحشت را گسترش می دهند. آنها(راست گرایان) در برابر ما مهاجرین، ضد فاشیست ها، فرهنگیان جوان، فمنیست ها و هنرمندان از خشونت استفاده می کنند، ما را

به قتل می رسانند و از ما نفرت دارند. آنها از ما نفرت دارند چون ما متفاوت هستیم یا چون ما از

همدیگر نمی ترسیم. آنها از هر کسی که کلیشه ملت، کارگاه و فامیل را زیر سوال می برند، متنفر هستند. آن ها اجتماعات متفاوت از خود را دشمن تلقی می کنند، نه یک پدیده عادی دنیای ما. اما تعبیر آن ها از تفاوت ها پیامد خطرناکی دارد: این تعبیر زمینه ایجاد سیستم طبقاتی و استثمار را در امتداد خط نژادپرستی و تبعیض جنسیتی به وجود می آورد. نازی های قدیم و جدید شکل رادیکا آن هایی هستند که روزمره در اطراف ما حضور دارند و آنان دوستان قدرتمندی نیز دارند. فاشیست های جدید – در زاکسن، پولند، ایتالیا، برازیل یا هنگری – از آسمان پایین نیامده اند بلکه با استفاده از ساختار های اجتماعی و سیاسی رشد کرده اند. هر جا ثروتمندان، مقامات امنیتی و دولت ها بخشی از ساختارها و همکاران اقتصادی راستگرایان هستند – که معمو در یه های پایین جامعه با بی باکی و هیجان خوش باورانه پذیرفته می شوند. شاید تا حدی درست باشد که چیزی بنام جامعه ایدیال وجود ندارد که از آن باید دفاع کرد. اما حا در «جامعه عادی» ما اخراج اجباری، نژاد پرستی حکومتی، تبعیض مداوم، صادرات اسلحه، مرگ در دریای مدیترانه و جرم پنداشتن همدلی و همبستگی به وضاحت وجود دارد و هر روز بیشتر می شود – باید آن را تغییر داد!

انتخاب کن – دفاع از همبستگی! بیایید در مورد خود هم بگوییم. هنوز هم تعداد غیر قابل باوری از مردم هستند که هر روز در مقابل این روند سیطره راست گرایان مبارزه می کنند. این مردمان تسلیم نمی شوند و خسته نمی شوند. این انسان ها به زودی مبارزه شان را رها نمی کنند، بلکه حقوق شان را خودشان بدست می آورند – در Bautzen, Döbeln, Zwickau, Chemnitz, Plauen, Borna, Görlitz, Ostritz, Dresden, Leipzig و همه جا. این یعنی که طرف دیگری هم وجود دارد – دروازه های باز و آغوش باز، ایستادگی متحدانه کسانی که بعضی وقت ها حتا اگر با پشت به دیوار در مقابل نژادپرستان می ایستند ولی هرگز نمی بازند. زندگی آن ها دهه ها است که اینجا خیلی متفاوت تر از بی رحمی راست گرایان رقم خورده است. و آنها در همه جا حضور دارند – در داستان های مهاجرین خسته ناپذیر و فعالین انسان دوست. داستان همه کسانی که علی الرغم همه چیز هنوز هم ایستاده اند، کسانی که نگذاشتند پناهندگان را دیپورت کنند، کسانی که برای حقوق شان استوار ایستاده اند.

تعداد زیادی از ما شاید اگر مجبور به ماندن و سکونت در اینجا نبودیم وقت ها قبل اینجا را ترک می کردیم. بسیاری مجبور به رفتن شدند اما عده ی خواستند زندگی شان در اینجا را ادامه دهند. ما اینجا هستیم، و همراه ما یک گروه خودجوش، با همت و دلیر و یک جامعه مدنی ضد فاشیسم حضور دارد. باوجود تمامی تهدید ها و تردید ها ما واضحا می گوییم: در زاکسن همچنان همه حق دارند انتخاب کنند – نه تنها در صندوق رای بلکه موضوعات هر روز را. ما به این متعهد هستیم و این موضع ما است در مقابل هرآنچه که می آید. در عین حال، ما باید مارش راست گراها را خاموش کنیم و از تبدیل شدن مارش راست گراها به دولت AfD جلوگیری کنیم. این حد اقل چیزی است که حا می توان انجام داد. بیاید با آنچه مسلم است آغاز کنیم: دفاع از همبستگی، همه باهم و با ایت ف های جدید و بزرگ!

همبستگی بیشتر از یک واژه است. همبستگی زیباترین رابطه اجتماعی در جهان است. همبستگی به این معنی است که گذشته های متفاوت ما هیچ مانعی برای مبارزه باهمی ما نیست. هدف از مبارزه دسته جمعی بیشتر از یک حرکت از روی مجبوریت است. این می تواند آغاز دوستی های عالی و ماندگار باشد. دوستی گروه ها، شبکه ها و سازمان های منظم که ناپدید و خاموش نمی شوند و از فریاد زدن باز نمی ایستند و صدای حق شان را بلند می کنند.

ما به دنبال تغییر مسیر در جهت راستگرایی نیستیم بلکه ما در برابر آن ایستادگی می کنیم – در هر بخش از زندگی روزمره. ما بیشتر و قوی تر از آن هستیم که حتا فکرش را می کنیم.

ما از همه دعوت می کنیم – به تشکیل یک ب ک بزرگ و سراسری از تمامی کشور در گردهماییUnteilbar# در 24

آگوست در شهر دریسدن! – به دفاع از همبستگی – متحد در برابر نژادپرستی و فاشیسم – یک دادگاه در Chemnitz از 1 تا 3 نوامبر، جایی که ما نظرات قربانیان سلسله کشتار گروه

NSU و صدای مهاجرین رنج دیده و اعمال آنانی که مرتکب جرم شده اند واضح و برم می سازیم.

– به جمع آوری کمک مالی برای پروژه های همبستگی در آلمان شرقی. – به خواهری، برادری و همبستگی در برابر نژاد پرستی و فاشیسم. کسانی که باهم مبارزه می

کنند باید یکدیگر را بشناسند! همه باهم شوید، شام و مهمانی درست کنید، کانسرت برپا کنید، باهم در محل زندگی تان بس (اوتوبوس) هماهنگ کرده و بسوی دریسدن در 24 اگست حرکت کنید – از زاکسن و از سراسر کشور

– به شبکه سازی، آشنایی با یکدیگر و حمایت از همدیگر در هماهنگ کردن گروه های بزرگ مهاجرین، صد فاشیسم، و ضد نژاد پرستی برای روز تظاهرات

– به ایستادگی در زمانی که اگر حزب CDU از زاکسن یا احزاب دیگر با حزب AfD مذاکرات برای ایت ف دولت را آغاز کنند.

– به اشتراک در نشست 28 جو ی در دریسدن، جایی که همه باهم برنامه های مشخصی برای روز تظاهرات خواهیم ریخت و باهم در مورد قدم های بعدی گفتگو خواهیم کرد.